Ochrona danych osobowych

Administratorem powierzonych danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie  z  siedzibą w Sopocie, ul. Książąt Pomorskich 16-18, kod pocztowy  81- 749  e-mail: zs1@sopot.pl, tel. 58 551-14-93

  • Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane,
  • dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa,
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  • podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane,
  • dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  • Zgodnie z przyjętą w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie 81-749 Sopot ul. Książąt Pomorskich 16-18 polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w jednostce prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych w formie papierowej oraz elektronicznej.

Rejestr w formie papierowej jest udostępniany do zapoznania się w siedzibie Administratora Danych Osobowych (81-749 Sopot ul. Książąt Pomorskich 16-18).

Dla placówek oświatowych w Sopocie, w tym dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Miejscem urzędowania IODO jest Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Kościuszki 22-24 81-704 Sopot pokój nr 9 e-mail: rodo@ckusopot.pl.