BIP

BIP

I Liceum Ogólnoksztalcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Sopocie

ul. Książąt Pomorskich 16-18

81-749 SOPOT

NIP: 585-13-55-817

REGON: 192 926 464

numer konta:

Bank Millennium S.A. o/Sopot

04 1160 2202 0000 0000 6194 9588

 

Rachunek zysków i start

Bilans jednostki budżetowej

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zmiany wartości środków trwałych

 

ARCHIWALNE:

 

 

W wyniku konkursu na stanowisko specjalisty ds. kadr nie wyłoniono nowego pracownika zatem Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie ponownie ogłasza Konkurs na stanowisko

SPECJALISTY DS. KADR w wymiarze ½ etatu

I.Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Książąt Pomorskich 16-18,

81-749 Sopot

II.Określenie stanowiska służbowego:

SPECJALISTA DS. KADR

III.Wymiar etatu:

W wymiarze 1/2 etatu (20h)

Określenie wymagań:

1.Wymagania niezbędne:

∙obywatelstwo polskie;

∙pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

∙niekaralność za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe;

∙nieposzlakowana opinia;

∙stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

∙preferowane wykształcenie wyższe i minimum 2 – letni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 5 – letni staż pracy;

2.Wymagania dodatkowe:

∙doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, przepisów oświatowych i samorządowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych;

∙praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych;

∙co najmniej 2 –letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

∙bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;

∙znajomość programów: SIO, Progman Kadry;

∙samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

∙wysoka kultura osobista;

∙umiejętności analityczne i interpersonalne;

 1. Zakres obowiązków:

∙kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;

∙przygotowywanie od strony formalno – prawnej dokumentów dotyczących

zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;

∙ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop), prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;

∙prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;

∙prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż pracownika oraz kontrola ich aktualności;

∙wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;

∙przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczyciel;

∙sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami; (np. SIO);

∙sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;

 1. Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny;

2)CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)kserokopie świadectw pracy;

4)kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

5)oświadczenie o niekaralności;

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

1.Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą elektroniczną:

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Książąt Pomorskich 16-18,

81-749 Sopot

z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO – SPECJALISTA DS. KADR” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zs1-ksiegi@1losopot.pl

w terminie do 27.09.2018r. do 11.10.2018r. godz. 13:00

2.Dokumenty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

3.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły: www.1losopot.pl.

 

W wyniku konkursu na stanowisko specjalisty ds. kadr nie wyłoniono nowego pracownika zatem Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie ponownie ogłasza Konkurs na stanowisko

SPECJALISTY DS. KADR w wymiarze ½ etatu

I.Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Książąt Pomorskich 16-18,

81-749 Sopot

II.Określenie stanowiska służbowego:

SPECJALISTA DS. KADR

III.Wymiar etatu:

W wymiarze 1/2 etatu (20h)

Określenie wymagań:

1.Wymagania niezbędne:

∙obywatelstwo polskie;

∙pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

∙niekaralność za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe;

∙nieposzlakowana opinia;

∙stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

∙preferowane wykształcenie wyższe i minimum 2 – letni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 5 – letni staż pracy;

2.Wymagania dodatkowe:

∙doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, przepisów oświatowych i samorządowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych;

∙praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych;

∙co najmniej 2 –letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

∙bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;

∙znajomość programów: SIO, Progman Kadry;

∙samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

∙wysoka kultura osobista;

∙umiejętności analityczne i interpersonalne;

 1. Zakres obowiązków:

∙kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;

∙przygotowywanie od strony formalno – prawnej dokumentów dotyczących

zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;

∙ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop), prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;

∙prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;

∙prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż pracownika oraz kontrola ich aktualności;

∙wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;

∙przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczyciel;

∙sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami; (np. SIO);

∙sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;

 1. Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny;

2)CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)kserokopie świadectw pracy;

4)kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

5)oświadczenie o niekaralności;

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

1.Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą elektroniczną:

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Książąt Pomorskich 16-18,

81-749 Sopot

z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO – SPECJALISTA DS. KADR” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zs1-ksiegi@1losopot.pl

w terminie do 16.07.2018r. do 30.07.2018r. godz. 13:00

2.Dokumenty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

3.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły: www.1losopot.pl.

 

Zespół Szkół nr 1 w Sopocie zatrudni od zaraz sprzątaczkę w wymiarze 3/4 etatu.

 

W wyniku konkursu na stanowisko specjalisty ds. kadr nie wyłoniono nowego pracownika zatem Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie ponownie ogłasza Konkurs na stanowisko

SPECJALISTY DS. KADR w wymiarze ½ etatu

I.Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Książąt Pomorskich 16-18,

81-749 Sopot

II.Określenie stanowiska służbowego:

SPECJALISTA DS. KADR

III.Wymiar etatu:

W wymiarze 1/2 etatu (20h)

 1. Określenie wymagań:

1.Wymagania niezbędne:

∙obywatelstwo polskie;

∙pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

∙niekaralność za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe;

∙nieposzlakowana opinia;

∙stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

∙preferowane wykształcenie wyższe i minimum 2 – letni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 5 – letni staż pracy;

2.Wymagania dodatkowe:

∙doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, przepisów oświatowych i samorządowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych;

∙praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych;

∙co najmniej 2 –letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

∙bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;

∙znajomość programów: SIO, Progman Kadry;

∙samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

∙wysoka kultura osobista;

∙umiejętności analityczne i interpersonalne;

 1. Zakres obowiązków:

∙kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;

∙przygotowywanie od strony formalno – prawnej dokumentów dotyczących

zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;

∙ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop), prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;

∙prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;

∙prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż pracownika oraz kontrola ich aktualności;

∙wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;

∙przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczyciel;

∙sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami; (np. SIO);

∙sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;

 1. Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny;

2)CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)kserokopie świadectw pracy;

4)kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

5)oświadczenie o niekaralności;

6)inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

1.Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą elektroniczną:

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Książąt Pomorskich 16-18,

81-749 Sopot

z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO – SPECJALISTA DS. KADR” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zs1-ksiegi@1losopot.pl

w terminie do 1.03.2018r. do 14.03.2018r. godz. 1300

2.Dokumenty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

3.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły: www.1losopot.pl.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie ogłasza konkurs na stanowisko

SPECJALISTY DS. KADR w wymiarze ½ etatu

I.Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Książąt Pomorskich 16-18,

81-749 Sopot

II.Określenie stanowiska służbowego:

SPECJALISTA DS. KADR

III.Wymiar etatu:

W wymiarze 1/2 etatu (20h)

 1. Określenie wymagań:

1.Wymagania niezbędne:

∙obywatelstwo polskie;

∙pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

∙niekaralność za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe;

∙nieposzlakowana opinia;

∙stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

∙preferowane wykształcenie wyższe i minimum 2 – letni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 5 – letni staż pracy;

2.Wymagania dodatkowe:

∙doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, przepisów oświatowych i samorządowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych;

∙praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych;

∙co najmniej 2 –letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

∙bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;

∙znajomość programów: SIO, Progman Kadry;

∙samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

∙wysoka kultura osobista;

∙umiejętności analityczne i interpersonalne;

 1. Zakres obowiązków:

∙kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;

∙przygotowywanie od strony formalno – prawnej dokumentów dotyczących

zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;

∙ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop), prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;

∙prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;

∙prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż pracownika oraz kontrola ich aktualności;

∙wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;

∙przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczyciel;

∙sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami; (np. SIO);

∙sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;

 1. Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny;

2)CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)kserokopie świadectw pracy;

4)kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

5)oświadczenie o niekaralności;

6)inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

1.Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą elektroniczną:

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Książąt Pomorskich 16-18,

81-749 Sopot

z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO – SPECJALISTA DS. KADR” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zs1-ksiegi@1losopot.pl

w terminie do 09.02.2018r. do godz. 1300

2.Dokumenty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

3.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły: www.1losopot.pl.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

INFORMATYK

 1. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. Książąt Pomorskich 16-18,

81-749 Sopot

 1. Określenie stanowiska służbowego:

INFORMATYK

 1. Wymiar etatu:

W wymiarze 1/2 etatu

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

  1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe,

 • wykształcenie wyższe informatyczne oraz 2 letni staż pracy w zawodzie informatyka lub wykształcenie średnie informatyczne oraz 4 letni staż pracy w zawodzie informatyka,

 • znajomość języka angielskiego.

  1. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux oraz pakietów biurowych Microsoft Office, LibreOffice,

 • dobra znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym i sieciami oraz wiedza z zakresu telekomunikacji,

 • posiadanie znajomości przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej,

 • znajomość zagadnień z zakresu obsługi kont hostingowych, poczty oraz platformy wordress.

V. Zakres obowiązków:

 • administrowanie siecią komputerową w szkole, wykonywanie czynności związanych z wymianą, modernizacją i zgłaszaniem napraw bieżących sprzętu komputerowego,

 • prowadzenie i modernizacja witryny internetowej szkoły za wiedzą i zgodą przełożonych,

 • obsługa stron internetowych wordpress,

 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych zgromadzonych w poszczególnych salach,

 • testowanie i sprawdzanie sprzętu komputerowego pod względem poprawności działania,

 • dbanie o prawidłowe funkcjonowanie sprzętu komputerowego tzn. laboratoriach (pracowniach komputerowych, czytelni i bibliotece, serwerowni oraz administracji szkolnej),

 • dokonywanie stałych przeglądów i drobnych napraw,

 • prowadzenie dziennika prac naprawczych sprzętu komputerowego,

 • dokonywanie okresowych reinstalacji oprogramowania w pracowniach,

 • bieżąca pomoc użytkownikom sprzętu komputerowego w zakresie podstawowej obsługi systemu operacyjnego, usług sieciowych oraz oprogramowania biurowego,

 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., regulaminów pracy oraz innych regulaminów i zarządzeń,

 • pełnienie obowiązków ASI.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.

 2. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania w/w stanowiska.

 4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń )

 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie szkoły lub przesłać mailem na adres: zs1-ksiegi@1losopot.pl

z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO INFORMATYK”

w terminie do 09.06.2017r. do godz. 1400

 1. Dokumenty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Informujemy, że skontaktujmy się tylko z wybranymi kandydatami.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły:

www.1losopot.pl.

 

 * * *

 

Kontakt w sprawach przetargów, remontów, zamówień publicznych oraz wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń:

kierownik gospodarczy: Waldemar Pawłowski
tel/fax. (58) 551 14 93,kom: 502-335-668 wewnętrzny 23, (w godzinach 8:30 – 15:30)

e-mail: zs1-adm@sopot.pl

 adm.zs1sopot@gmail.com

 *

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie

informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko kierownika gospodarczego,

wybrany został: Pan Waldemar Pawłowski.

*

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie

informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko informatyka, wybrany został:

Pan Jakub Głuszek

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 INFORMATYK

I.       Nazwa i adres jednostki:

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. Książąt Pomorskich 16-18,

81-749 Sopot

 

II.    Określenie stanowiska służbowego:

 

INFORMATYK

 

III. Wymiar etatu:

 

W wymiarze 1/2 etatu

 

IV.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

 

1.      Wymagania niezbędne:

 

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe,
 • wykształcenie wyższe informatyczne oraz 2 letni staż pracy w zawodzie informatyka lub wykształcenie średnie informatyczne oraz 4 letni staż pracy w zawodzie informatyka,
 • znajomość języka angielskiego.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

 

 • znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux oraz pakietów biurowych Microsoft Office, LibreOffice,
 • dobra znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym   i sieciami oraz wiedza z zakresu telekomunikacji,
 • posiadanie znajomości przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej.

V. Zakres obowiązków:

 

 • administrowanie siecią komputerową w szkole,  wykonywanie czynności związanych z wymianą, modernizacją i zgłaszaniem napraw bieżących sprzętu komputerowego,
 • wprowadzanie zmian do witryny internetowej szkoły za wiedzą i zgodą przełożonych,

 

 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych zgromadzonych w poszczególnych salach,
 • testowanie i sprawdzanie sprzętu komputerowego pod względem poprawności działania,
 • dbanie o prawidłowe funkcjonowanie sprzętu komputerowego tzn. laboratoriach (pracowniach komputerowych, czytelni i bibliotece, serwerowni oraz administracji szkolnej),
 • dokonywanie stałych przeglądów i drobnych napraw,
 • prowadzenie dziennika prac naprawczych sprzętu komputerowego,
 • dokonywanie okresowych reinstalacji oprogramowania w pracowniach,
 • bieżąca pomoc użytkownikom sprzętu komputerowego w zakresie podstawowej obsługi systemu operacyjnego, usług sieciowych oraz oprogramowania biurowego,
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., regulaminów pracy oraz innych regulaminów i zarządzeń.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
 2. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania w/w stanowiska.
 4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń)
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres:

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. Książąt Pomorskich 16-18,

81-749 Sopot

z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO  INFORMATYK”

w terminie do 15.01.2016r. do godz. 14:00.

 1. Dokumenty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Informujemy, że skontaktujmy się tylko z wybranymi kandydatami.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły:

www.1losopot.pl

 

 ___

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

 KIEROWNIK GOSPODARCZY

I.       Nazwa i adres jednostki:

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. Książąt Pomorskich 16-18,

81-749 Sopot

 

II.    Określenie stanowiska służbowego:

 

KIEROWNIK GOSPODARCZY

 

III. Wymiar etatu:

 

W wymiarze 3/4 etatu

 

IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1.      Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe,
 • wykształcenie wyższe i co najmniej 2 letnia praktyka na stanowisku kierowniczym bądź wykształcenie średnie i co najmniej 6 letnia praktyka na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym (preferowane doświadczenie w jednostkach oświatowych),
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, przepisów bhp i ppoż. oraz innych związanych z funkcjonowaniem szkoły publicznej.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

 

 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dyspozycyjność, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • prawo jazdy kat. B.

 

 

V. Zakres obowiązków:

 • współudział w wykonaniu spisów związanych z inwentarzem szkoły,
 • organizowanie pracy w sposób zabezpieczający  prawidłowe wykonywanie zadań,
 • dokonywanie zakupów  mebli, materiałów biurowych, druków i pomocy naukowych itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • systematyczne prowadzenie terminarza spraw planowanych i wykonywanych,
 • terminowe prowadzenie przeglądów; gaśnic, hydrantów, zerowania, pomiaru izolacji, instalacji odgromowych itp.,
 • przygotowanie remontów bieżących i kapitalnych tj. umów kalkulacji i kosztów,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów i informacji,
 • nadzór nad czystością pomieszczeń  szkolnych i otoczenia,
 • przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych regulaminów i instrukcji,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.,
 • prowadzenie rejestru prac remontowych, książki obiektu i księgi środków trwałych,
 • współudział w przeglądach (rocznych) technicznych szkoły.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
 2. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania w/w stanowiska.
 4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności  (kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń)
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres:

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. Książąt Pomorskich 16-18,

81-749 Sopot

z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO  KIEROWNIK GOSPODARCZY”

w terminie do 31.12.2015r. do godz. 1000

 

 1. Dokumenty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Informujemy, że skontaktujmy się tylko z wybranymi kandydatami.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły:

www.1losopot.pl